Des Wiletjos

Des Wiletjos Bulldog Anglais

Bulldog Anglais

Bébés nés le 17 août 2017 ............ 12 jours

Bébés nés le 17 août 2017 ............  12 jours

Bébes 12 jours.Poids  : entre 620 g et 800 g